T.S Assistans AB™

Definierar kvalitet som relationen mellan upplevelse och förväntning.
För samtliga av företagets uppdragsgivare, anhöriga och presumtiva uppdragsgivare samt
övriga intressenter skall det tydligt framgå vad de kan förvänta sig av oss. De
uppdragsgivare som väljer att ge oss sitt förtroende är de som också utvärderar och
värdesätter kvaliteten på det arbete vi utför. Detta sker med utgångspunkt i de
förväntningar som individen har.

T.S Assistans AB:s kvalitetsarbete tar sin utgångspunkt ur flera olika perspektiv, däribland
uppdragsgivare, medarbetare, förbättringsarbete och ekonomi. Arbetet med dessa
perspektiv struktureras utifrån följande dokument:

  • Plan – Anger styrelsens långsiktiga mål med verksamhetens utveckling
  • Policy – Definierar styrelsens övergripande viljeinriktning på området
  • Riktlinje – Konkretiserar policyns ambition och fungerar i vägledande syfte
  • Rutin – Beskriver hur styrelsens viljeinriktning skall utföras i praktiken

T.S Assistans AB tillämpar det relativa handikappbegreppet, som framtagits av WHO.
Tillämpandet av detta innebär att alla som verkar inom T.S Assistans AB ser handikapp
som något som uppstår först i mötet mellan en person med funktionshinder och en ännu ej
anpassad miljö.

Detta synsätt medför att det inte längre är möjligt att klassa personer, ett visst antal, eller en
homogen grupp, som ”handikappade”, eftersom handikappet är situationsberoende.
Snarare fokuseras på de olika möjligheter som finns för att söka minska handikappets
omfattning.

I arbetet med att leva upp till ovanstående är det inte minst viktigt vilken terminologi vi
använder. Inom T.S Assistans AB använder vi begreppen ”funktionshinder” och
”funktionshindrad” för att beskriva en uppdragsgivares svårigheter i den dagliga
livsföringen istället för ”handikapp” och ”handikappad”, vilket även Socialstyrelsen sedan
2007 rekommenderar.

För att understryka att det uppdrag T.S Assistans AB utför åt sina uppdragsgivare inte
enbart kan avgränsas till det sätt på vilket företagsledningen utför sina uppgifter, utan även
i hög grad styrs av våra anställda har vi istället för att använda begreppet ”arbetstagare”
valt att använda ”medarbetare”. På detta sätt markeras att alla som verkar inom företaget
har en viktig roll att spela för att tillgodose uppdragsgivarnas möjlighet att leva ett
självständigt liv.

För att fokusera på att det är den assistansberättigade som styr över sitt eget liv har vi valt
att istället för ”brukare” använda begreppet ”uppdragsgivare”, vi är medvetna om att den
assistansberättigade gett oss ett förtroende att administrera hans/hennes assistans, och lika
lätt kan välja att byta anordnare om vi inte når upp till uppdragsgivarens önskemål och
krav.